Edicte aprovació inicial MP 7 normes subsidiàries municipi de Cantallops

Aprovada inicialment la proposta de modificació número 7 de les Normes Subsidiàries
del municipi de Cantallops, corresponent a la regulació de les activitats ramaderes i de
la integració paisatgística de les edificacions en sòl no urbanitzable juntament amb
l’Estudi Ambiental Estratègic.